Informazio orokorra

Edukia eta egitura

Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria 1990ean sortu zen, giza eta gizarte-zientziei buruzko artikuluak argitaratzeko helburuarekin. Argitaratzen dituen lanak honako arlo hauetakoak dira batik bat: ekonomia, zuzenbidea, psikologia, pedagogia, filosofia, kazetaritza, soziologia, soziolinguistika, linguistika, glotodidaktika, literatura, itzulpengintza, ikasketa klasikoak, artea, musika, historia eta geografia.

Uztaro aldizkaria euskal unibertsitarioen euskarazko materialaren gero eta behar handiagoei erantzuteko asmoarekin jaio zen funtsean. Aipaturiko esparruen inguruko gaiei buruzko artikuluak jasotzen ditu, gaurkotasun handikoak gehienak eta eztabaidarako oinarri izan daitezkeenak. Era horretan, alde batetik euskal unibertsitarioen euskarazko material mugatuaren arazoari irtenbide bat emanez, eta bestetik, alor desberdinetako jakintzen aprobetxamendu handiago bat bermatuz.

Euskara hutsezko aldizkari zientifikoetan lehenetakoa izanik, Uztaro aitzindaria izan da parekideen ebaluazio-sistemaren prozedura arautu eta antolatzen eta nazioarteko datu-base bibliografiko erreferentzialetan agertu eta indexatua izaten. Euskarazko hizkuntza-komunitatearen tamainak muga ukaezinak ezartzen baditu ere, erronka berriei gogoz heltzen diegu.

Aldizkariak hiru atal ditu: artikuluak, liburu-aipamenak eta doktorego-tesien aipamenak.

Artikuluak: aldizkariaren corpusa dira eta parekideen ebaluazio-prozesua gainditu ondoren argitaratzen dira. Artikulu bakoitzaren izenburua, laburpena eta gako-hitzak euskaraz eta ingelesez aurkezten dira.
Liburu-aipamenak: kaleratu berri diren zenbait libururen aipamenak. Kritika-gomendioak egiten dira, irakurlearentzat interesgarri gerta daitezkeen liburuen berri emanez.
Euskarazko doktorego-tesien aipamenak: doktoreak berak bere tesiaren laburpena egiten du, tesia aipamen batean laburbilduz.

Ebaluazio-prozesua

Uztaro aldizkariaren helburua giza eta gizarte-zientziei buruzko artikuluak argitaratzea da. Argitaratuko dituen lanak batik bat honako arlo hauetakoak izango dira: antropologia, ekonomia, zuzenbidea, psikologia, pedagogia, filosofia, kazetaritza, soziologia, soziolinguistika, linguistika, glotodidaktika, literatura, itzulpengintza, ikasketa klasikoak, artea, musika, historia eta geografia. UEUk antolaturiko ikastaro, mintegi edo jardunaldien inguruan sorturiko lanek izango dute lehentasuna Uztaro aldizkarian, baina kanpotik bidalitako lanak ere onartuko dira argitaratzeko. Betiere lan berriak izango dira, beste inon argitaratu gabeak.

Uztaro aldizkarian ahalegin handia egiten ari gara kalitatearen bila, honako alorretan arreta berezia ezarriz:

 • Edukiaren kalitatea, artikuluei gutxienez bi iragazki igaroarazi.
 • Lanen ebaluazioa gutxienez bi artikulu-ebaluatzailek egiten dute; horietako bat, gutxienez, beti izaten da aldizkaritik kanpokoa.
 • Euskararen zuzentasuna landu, ulergarritasuna eta hiztegi teknikoaren estandarizazioa kontuan hartu eta zuzentzailearen lanarekin artikulu oro orraztuz.
 • Bibliografia, aipuak, letra motak... aurkezteko arau zehatzak sortu eta aplikatu.
 • Maiztasunaren zehaztasuna finkatu, urtero 500 orrialde lau zenbakitan kaleratuz.

Erredakzio Batzordeak erabakiko du zenbaki bakoitzean zer argitaratuko den, artikuluak parekoen arteko ebaluazio itsua prozeduraren bidez aztertu ondoren; gutxienez bi ebaluatzailek egingo diote Ebaluazio Txostena artikulu bakoitzari, eta gutxienez horietako bat Erredakzio Batzordetik kanpokoa izango da.

Jatorrizko lana argitaratzeari edo ez argitaratzeari buruzko erabakia, bai eta aldez aurretiko aldaketekin argitaratu ere, gehienez ere hiru hilabeteko epean jakinaraziko da, lana erredakzioan hartzen den unetik hasita.

Aldizkarian idazteko argibideak webguneko Egileentzako oharrak atalean kontsulta daitezke.

Erredakzio Batzordeak eta aldizkariaren kolaboratzaileak orokorrean Argitalpenen Etika Batzordeak (Committeeon Publications Ethics, COPE) ezarritako Kode Etikoa eta Jardunbide Egokiak betetzen ditu. UEUren argitalpenek jarraituko duten Argitalpenetarako Jardunbide Gida kode horretan oinarritzen da.

Maiztasuna

Gaur egun, Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria hiruhilabetekaria da.

1996a arte, urtean hiru zenbaki kaleratu ziren, baina 1996az geroztik urtean lau zenbaki argitaratzen dira (martxoan, ekainean, irailean eta abenduan).

Zenbaki bakoitza 125 orrialdekoa izaten da, batez beste, eta lau motatako lanak argitaratzen dira: aldizkariaren atal nagusia artikulu zientifikoek osatzen dute (kanpo-ebaluazio itsuarekin), baina ondoren, zenbakien arabera, beste hauek ere izaten dira: liburu-aipamenak, doktorego-tesien aipamenak eta UEUren jardun akademikoarekin erlazionaturiko lanak.

Harpidetza urteko 25 €koa da eta, horren bidez, hau jasotzen da: paperezko liburukiak etxean (urtean lau zenbaki, guztira 500 orrialde inguru) eta bertsio digitalerako sarrera mugagabea. HARPIDETZA ESKAERA

Erabilera-eskubideen aitortza

Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria paperean argitaratzen den aldizkaria da.

Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkariko edukiak, argitaratu osteko lehen urtean, ordainpekoak izango dira, hala paperean nola formatu digitalean (www.uztaro.eus). Urte hori bukatzean, edozein euskarritan deskargatu, kopiatu eta zabaldu ahal izango dira, merkataritza-helbururik gabe eta legeak aurreikusitakoaren arabera, argitaletxeari (Udako Euskal Unibertsitateak) edo egileei aldez aurretik berariazko baimenik eskatu gabe.

Era berean, Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkarian argitaratutako lanak geroago argitaratu daitezke beste bitarteko edo aldizkari batzuetan, betiere, egileak orri-oineko lehen oharrean lehen aldiz Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkarian argitaratutako lana dela adieraziko du, zenbakia, urtea, orriak eta DOI (hala badagokio) adierazita. Aldizkarien edukiaren erabilerak etorkizunean ezaguna edo garatua den edozein era edo formatutan, baita beste edozein erabilerak ere, egile-eskubideen titularraren idatzizko baimena behar du.

Uztaro aldizkariko edukiak paperean gordetzeaz gain, formatu digitalean ere izango dute gordailua bermatua. UEUk www.uztaro.eus webgunean eta www.buruxkak.eus liburutegi digitalean kopia bana mantentzen baititu.

Información general

Contenido y estructura

Uztaro. Revista de humanidades y ciencias sociales se creó en 1990 con el objetivo de publicar artículos sobre humanidades y ciencias sociales. Sus trabajos se centran principalmente en los siguientes campos: economía, derecho, psicología, pedagogía, filosofía, periodismo, sociología, sociolingüística, lingüística, glotodidáctica, literatura, traducción, estudios clásicos, arte, música, historia y geografía.

La revista Uztaro surgió con la intención de responder a las crecientes necesidades de material en euskera de los universitarios vascos. Contiene artículos sobre temas relacionados con los ámbitos mencionados, la mayoría de ellos de gran actualidad y que pueden servir de base para el debate. De este modo, por un lado, ha ofrecido una solución al problema de la escasez de material en euskera para la comunidad de estudiantes del ámbito universitario vasco y, por otro, ha garantizado un mayor aprovechamiento de los conocimientos en diferentes áreas del saber.

Siendo una de las primeras revistas científicas íntegramente en euskera, Uztaro ha sido pionera en regular y organizar el procedimiento del sistema de evaluación paritario, así como en aparecer y ser indexada en bases de datos bibliográficas referenciales internacionales. Aunque el tamaño de la comunidad lingüística del euskera imponga unos límites innegables, abordamos con entusiasmo los nuevos retos.

La revista consta de tres secciones: artículos, referencias bibliógraficas y de Tesis Doctorales.

Artículos: son el corpus de la revista y se publican una vez superado el proceso de evaluación de pares. El título, resumen y palabras clave de cada artículo se presentan en euskera e inglés.
Menciones de libros: referencias de libros recién publicados. Suelen consistir en comentarios críticos, informando de los libros que puedan resultar de interés para la persona lectora.
Reseñas de Tesis Doctorales en euskera: la propia persona doctorada hace un resumen de su tesis, resumiendo la tesis en una reseña.

Proceso de evaluación

El objetivo de la revista Uztaro es publicar artículos sobre ciencias humanas y sociales. Sus trabajos serán principalmente de antropología, economía, derecho, psicología, pedagogía, filosofía, periodismo, sociología, sociolingüística, lingüística, glotodidáctica, literatura, traducción, estudios clásicos, arte, música, historia y geografía. Los trabajos creados en torno a cursos, seminarios o jornadas organizadas por la UEU tendrán prioridad en la revista Uztaro, aunque también se admitirán trabajos enviados desde fuera de ésta para su publicación, siempre y cuando se trate de trabajos nuevos, no publicados en ningún otro lugar.

En la revista Uztaro estamos haciendo un gran esfuerzo en la búsqueda de la calidad, prestando especial atención a las siguientes áreas:

 • Calidad del contenido, haciendo pasar a los artículos al menos dos filtros.
 • La evaluación de los trabajos es realizada al menos por dos evaluadores de artículos, de los cuales, al menos uno es siempre ajeno a la revista.
 • Se realiza la corrección del texto en euskera, para que sea comprensible y tenga un vocabulario técnico estandarizado, y se hace una supervisión general del texto.
 • Se crean y aplican normas específicas para la presentación de bibliografía, referencias, tipos de letras.
 • Se concreta la frecuencia de la revista, publicándose anualmente 500 páginas distribuidas en cuatro números.

El Comité de Redacción determina qué se publicará en cada número, tras analizar los artículos mediante el procedimiento de evaluación ciega entre pares; al menos dos evaluadores elaboran el Informe de Evaluación (sólo en euskera) de cada artículo, y al menos uno de ellos será ajeno al Comité de Redacción.

La decisión sobre la publicación o no de la obra original, así como su publicación con modificaciones previas, se comunica en el plazo máximo de tres meses desde la recepción del trabajo en la redacción.

Las instrucciones para escribir en la revista pueden consultarse en el apartado de Instrucciones para Autores de la web (sólo en euskera).

El Comité de Redacción y las personas colaboradoras de la revista adoptan en general el Código Ético y las Buenas Prácticas establecidas por el Comité de Ética de Publicaciones (Committe on Publications Ethics, COPE). La Guía de Funcionamiento de las Publicaciones a la que se atendrán las publicaciones de la UEU se basa en este código (sólo en euskera).

Frecuencia

Hoy en día, la Revista de Humanidades y Ciencias Sociales UZTARO Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria es trimestral.

Hasta 1996 se editaban tres números al año, pero desde dicho año se publican cuatro números anuales, en marzo, junio, septiembre y diciembre.

Cada número consta de una media de 125 páginas y se publican cuatro tipos de trabajos: la sección principal de la revista está compuesta por artículos científicos (con evaluación externa ciega), seguidos, según el número, por menciones de libros y de tesis doctorales, así como tareas relacionadas con la actividad académica de la UEU.

La suscripción es de 25 € al año y a través de ella se reciben en casa ejemplares en papel (cuatro números al año, en total unas 500 páginas) y se beneficia de un acceso ilimitado a la versión digital. SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN

Reconocimiento de los derechos de uso

Uztaro. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales es una revista que se publica en papel.

Los contenidos de la revista de Humanidades y Ciencias Sociales Uztaro serán de pago durante el primer año tras su publicación, tanto en formato papel como digital (www.uztaro.eus). A la finalización de dicho período, podrán descargarse, copiarse y difundirse en cualquier soporte, sin fines comerciales y de acuerdo con lo previsto legalmente, sin previa autorización expresa de la editorial (Udako Euskal Unibertsitatea) o de sus autores.

A su vez, Los trabajos publicados en Uztaro. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales pueden reproducirse posteriormente en otros medios o revistas, siempre y cuando el autor presente en la primera nota a pie de página que se trata de un trabajo publicado por primera vez en Uztaro. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, indicando número, año, hojas y DOI -identificador de objeto digital- (si procede). El uso del contenido de las revistas en cualquier forma o formato conocido o desarrollado en el futuro, así como cualquier otro uso, requiere la autorización escrita del titular de los derechos de autor.

Además de guardar los contenidos de la revista Uztaro en papel, también tendrán garantizado su depósito en formato digital, ya que UEU mantiene una copia en la web www.uztaro.eus y en la biblioteca digital www.buruxkak.eus

General information

Content and structure

Uztaro, The Journal of Humanities and Social Sciences was created in 1990 with the aim of publishing articles on humanities and social sciences. The works focus primarily on the following fields: economics, law, psychology, pedagogy, philosophy, journalism, sociology, socio-linguistics, linguistics, glotodidactics, literature, translation, classical studies, art, music, history and geography.

The journal Uztaro emerged in an attempt to respond to the growing need of Basque universities for material in the Basque language. It contains articles on themes related to the aforementioned fields, the majority of them of current interest and which may serve as the basis for discussion. In this way, the journal offers a solution to the problem of the scarcity of material in Basque for the student community in Basque universities and, at the same time, it guarantees a greater use of knowledge in different areas.

As one of the first scientific journals entirely in Basque, Uztaro has been a pioneer in regulating and organising peer review procedure as well as appearing in and being indexing in bibliographic databases of international reference. Although the size of the Basque linguistic community imposes undeniable limits, we tackle the new challenges with enthusiasm.

The journal consists of three sections: articles, book reviews and references to doctoral theses.

Articles: they are the corpus of the journal and are published after they pass the peer review process. The title, summary and key words of each article are given both in Basque and English.
Book reviews: references to some books, recently published. Critical recommendations are given, mentioning books which may be of interest for the reader.
Review of doctoral theses in Basque: the author of the thesis writes his/her own summary of the thesis.

Evaluation process

The aim of the journal Uztaro is to publish articles on human and social sciences. The works focus primarily on the following fields: anthropology, economics, law, psychology, pedagogy, philosophy, journalism, sociology, sociolinguistics, linguistics, glotodidactics, literature, translation, classical studies, art, music, history and geography. The works emanating from courses, seminars or conferences organised by the UEU will have priority in the journal Uztaro, while “outside” manuscripts will also be admitted provided they are new and have not been published elsewhere.

In Uztaro we are making great efforts to search for quality, paying special attention to the following areas:

 • Quality of content, putting manuscripts through at least two filters.
 • The evaluation of manuscripts is performed by at least two reviewers, of which at least one is always from outside the journal.
 • Proofreading of Basque, bearing in mind the intelligibility and standardisation of technical vocabulary and the screening of all texts by a proof-reader.
 • Creation and application of specific rules for the presentation of bibliography, citations, letter fonts.
 • Determining the accuracy of frequency, publishing annually 500 pages in four issues.

The Writing Committee will decide on the publication in each of the sections, having analysed the papers following the double blind peer review procedure; at least two reviewers will draw up the Review Report (only in Basque) of each paper, and at least one of them will not be connected to the Writing Committee.

The decision on whether or not to publish the original work, as well as its publication with previous amendments, will be communicated no later than three months from the reception of the manuscript.

Instructions on writing for the journal may be consulted in the section Guidelines to Authors in the web page (only in Basque).

The Writing Committee and persons collaborating with the journal adopt in general the Code of Ethics and Good Practices established by the Committee on Publication Ethics, (COPE) The Guidelines to the Publishing Process, to which publications in the UEU must comply, are based on this code (only in Basque).

Frequency

Currently, UZTARO Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria the Journal of Humanities and Social Sciences is issued quarterly.

Until 1996, three issues were published every year, but since then four issues have been published per year (in March, June, September and December).

Each issue has an average of 125 pages and four types of articles are published: the main section of the journal is composed of scientific articles (with external blind evaluation), followed, depending on the issue, by mentions of books and doctoral theses, as well as tasks related to the academic activity of the UEU.

The subscription is €25 per year and with this you receive paper copies at home (four issues per year, around 500 pages in total) and you benefit from unlimited access to the digital version. SUBSCRIPTION REQUEST

Acknowledgement of rights of use

Uztaro, The Journal of Humanities and Social Sciences is published in printed hard copy.

The contents of Uztaro the Journal of Humanities and Social Sciences are subject to payment during the first year after its publication, both in paper and digital format (www.uztaro.eus). At the end of this period, they may be downloaded, copied and disseminated in any medium, for non-commercial purposes and in accordance with the law, without prior express authorisation from the publisher (Udako Euskal Unibertsitatea) or their authors.

In turn, the works published in Uztaro, Journal of Humanities and Social Sciences may be reproduced subsequently in other media or journals, provided the author indicates in the first footnote that it is a paper published for the first time in Uztaro, Journal of Humanities and Social Sciences, quoting the issue, year, pages and DOI - digital object identifier - (if applicable). The use of journal content in any form or format known or developed in the future, as well as any other use, requires the written consent of the copyright holder.

In addition to the contents of the journal Uztaro being saved on paper, their safety will also be guaranteed in digital format, as the UEU keeps a copy on the website www.uztaro.eus and in the digital library www.buruxkak.eus

Information générale

Contenus et structure

Uztaro, la Revue des Sciences Humaines et Sociales, a été créée en 1990, dans le but de publier des articles sur les sciences humaines et sociales, principalement dans les domaines suivants : économie, droit, psychologie, pédagogie, philosophie, journalisme, sociologie, sociolinguistique, linguistique, glotodidactique, littérature, traduction, études classiques, art, musique, histoire et géographie.

La revue Uztaro vise à répondre aux besoins croissants de matériel en euskara des étudiants universitaires basques. Elle contient des articles sur des sujets liés aux domaines susmentionnés, la plupart de grande actualité et susceptibles de servir de base au débat. Elle offre ainsi, d’une part, une solution au problème du manque de matériel en euskara pour la communauté des étudiants universitaires basques, tout en garantissant, d’autre part, une utilisation optimale des connaissances dans différents domaines de la connaissance.

En tant que l’une des premières revues scientifiques entièrement en euskara, Uztaro est pionnière en matière de réglementation et d’organisation du système d’évaluation paritaire, et la première à figurer et à être référencée dans les bases de données bibliographiques internationales. En dépit de la taille de la communauté linguistique de l’euskara, avec les limites que cela implique, nous abordons avec enthousiasme les nouveaux enjeux.

La revue comprend trois rubriques: articles, références bibliographiques et Thèses de Doctorat.

Articles: ils constituent le corpus de la revue et ils sont publiés une fois le processus d’évaluation de pairs achevé. Le titre, le résumé et les mots-clés de chaque article sont présentés en euskara et en anglais.
Références bibliographiques: références de certains livres récemment publiés. Avec des recommandations de critiques et des mentions de livres susceptibles d’intéresser le lecteur/la lectrice.
Thèses de Doctorat en euskara: bref résumé d’une thèse, rédigé par l’auteur/l’auteure de la thèse.

Processus d’évaluation

La revue Uztaro a pour objectif de publier des articles sur les sciences humaines et sociales, principalement dans les domaines suivants : anthropologie, économie, droit, psychologie, pédagogie, philosophie, journalisme, sociologie, sociolinguistique, linguistique, glotodidactique, littérature, traduction, études classiques, art, musique, histoire et géographie. Les documents élaborés à l’issue de cours, séminaires ou conférences, organisés par l'UEU, auront la priorité dans la revue Uztaro, mais des articles envoyés de l'extérieur seront également acceptés, à condition qu'il s'agisse de textes nouveaux, jamais publiés ailleurs.

En tant que responsables de la revue Uztaro, nous tenons à offrir la plus grande qualité, en soignant tout spécialement les éléments suivants :

 • Qualité des contenus, en faisant passer les articles par au moins deux filtres.
 • L'évaluation des contenus est effectuée par au moins deux évaluateurs d'articles, dont toujours au moins un est externe à la revue.
 • Correction soignée de l’euskara, en veillant tout spécialement à l'intelligibilité et à la standardisation du vocabulaire technique.
 • Création et application de règles spécifiques pour la présentation des bibliographies, citations, polices de caractères.
 • Respect de la fréquence, en publiant 500 pages par an dans quatre numéros.

Le Comité de Rédaction décide quels textes publier dans chacune des rubriques, après avoir analysé les articles à l’aide de la procédure d’évaluation à l’aveugle entre paires; au moins deux évaluateurs élaborent le Rapport d’Évaluation (uniquement en euskara) pour chaque article et au moins l’un d’eux est externe au Comité de Rédaction.

La décision de publication ou non du document original, ainsi que sa publication avec les modifications opportunes, sont communiquées dans un délai maximum de trois mois, à compter de la date de réception du texte par la rédaction.

Les instructions pour écrire dans la revue figurent dans la rubrique Instructions pour les Auteurs du site Web (uniquement en euskara).

Le Comité de Rédaction et les collaborateurs/trices de la revue sont tenus de respecter le Code d’Éthique et de Bonnes Pratiques établi par le Comité d’Éthique des Publications (Committe on Publications Ethics, COPE). Le Guide de Fonctionnement des Publications, dont les publications de l’UEU doivent tenir compte, se base sur ce Code (uniquement en euskara).

Fréquence

Actuellement, Uztaro, la Revue des Sciences Humaines et Sociales, est une publication trimestrielle.

Il convient de rappeler que, jusqu'en 1996, l'Udako Euskal Unibertsitatea avait publié chaque année trois numéros de la revue. Mais à partir de 1996, la publication étant devenue trimestrielle, quatre numéros sont publiés: en mars, juin, septembre et décembre.

Chaque numéro comporte en moyenne 125 pages et trois rubriques, la principale étant réservée aux articles techniques et les deux autres aux livres et Thèses de Doctorat.

Reconnaissance des droits d’utilisation

Uztaro, la Revue des Sciences Humaines et Sociales, est publiée sur papier.

Dès l’instant où le contenu d'Uztaro, la Revue des Sciences Humaines et Sociales est publié en format numérique (www.uztaro.eus), l'accès est gratuit et sans obstacles. Les articles sont publiés sur papier uniquement au cours de la première année. Ensuite, ils peuvent être téléchargés, copiés et diffusés sur tout support sans but commercial et conformément aux dispositions de la loi, sans autorisation préalable de l'éditeur (Udako Euskal Unibertsitatea) ni des auteur/es.

Par ailleurs, les textes publiés dans Uztaro, la Revue des Sciences Humaines et Sociales, peuvent être reproduits dans d'autres médias ou revues, à condition que l'auteur mentionne, dans la première note en bas de page, qu'il s'agit d'un travail publié dans Uztaro, la Revue des Sciences Humaines et Sociales, en indiquant le numéro, l'année, les pages et l'identifiant d'objet numérique DOI (le cas échéant). L'utilisation du contenu des revues, sous toute forme ou tout format connu ou développé à l'avenir, ainsi que toute autre utilisation, nécessite l'autorisation écrite du détenteur des droits d’auteur.

Les contenus de la revue Uztaro sont non seulement sauvegardés sur papier, mais aussi en format numérique, puisque l'UEU en conserve une copie sur le site Web www.uztaro.eus et dans la bibliothèque numérique www.buruxkak.eus