Uztaro 124 (2023)

Konfinamendu-garaian langileen egoera soziolaborala Euskal Herrian

Laburpena:

Ikerketa honetan, Euskal Herrian konfinamendu-garaian lanean jarraitu zuten langileek bizitako egoera soziolaborala ezagutzea bilatu da. Horretarako, jendarte-, erakunde- eta norbanako-mailako aldagaiak izan dira aztergai generoaren, zaintzaardurak edukitzearen eta lan-modalitatearen (telelana edo lan presentziala) eragina aztertuz. 332 langilek parte hartu zuten ikerketan. Analisi deskriptiboak egiteaz gain, kontuan hartutako jendarte-, erakunde- eta norbanako-mailako aldagaiekin Anovak egin ziren, finkatutako hiru aldagaiekin (generoa x zaintza x lan-modalitatea). Langileek mehatxu ekonomikoarekin eta eritzeko beldurrarekin lanean jardun zutela erakusten dute emaitzek, eta egoerari aurre egiteko estrategiak garatu zituztela. Horrez gain, generoak, zaintza-ardurak edukitzeak eta lan-modalitateak langileen egoera soziolaborala baldintzatu zuten. Ondorioetan, langileen ongizatea bermatzeko kontuan hartu beharreko esparruak identifikatu eta eztabaidatzen dira.

Gako-hitzak: Konfinamendua -- Egoera soziolaborala -- Telelana -- Lan presentziala

[Title]

The socio-labor situation of workers in the Basque Country during the lockdown

[Abstract]

This study seeks to analyze the socio-labor situation experienced by workers who worked during the confinement in the Basque Country.For this purpose, social, organisational and individual variables were examined, analyzing the influence of gender, care responsibilities and work modality (telework or face-to-face). 332 employees participated in the study. Descriptive analyzes and ANOVAs were carried out with three fixed factors (work situation x gender x care) with social, organisational and individual variables. The results show that workers worked with economic threat and fear of illness, and developed strategies to cope the situation. In addition, gender, care responsibilities, and work modality conditioned employees’ socio-occupational situation. In the conclusions are identified and discussed areas to be considered to ensure the well-being of employees.

Key words: Confinement -- Socio-labor condition -- Teleworking -- Face-to-face