Uztaro 123 (2022)

Euskal migranteak Europan: migrazio-prozesua eta egokitzapen psikologikoa

Laburpena:

Azken urteetan euskal migrazioak Europar Batasuneko herrialdeetara areagotu dira. Lan honetan aurkezten dira populazio honen migrazio-prozesuen eta egokitzapen psikologikoaren ezaugarriak generoa kontuan hartuta, eta identifikatzen dira egokitzapen psikologikoa eta finkatze-prozesua azaltzen dituzten aldagaiak. Lagina euskal migranteen talde batek (n = 86) eta euskal ez-migranteen kontroltalde baliokide batek (n = 63) osatzen dute. Emaitzek erakusten dute zailtasun handirik gabeko migrazio-prozesua gertatzen dela, eta ez dagoela desberdintasun nabarmenik gizon eta emakumeen artean. Euskal migranteen egoera psikologikoa, ez-migranteekin konparatuta, antzekoa edo hobea da. Beste aldetik, aurkitu da migrazio-helburuak lortzeak eta egungo egoera hobea izateak (esperotakoarekin alderatuta) egokitzapen psikologikoa adierazten dutela. Azkenik, ikusi da euskal migranteek harrera-gizartean egoera ekonomiko eta sozial ona dutenean, bertan jarraitzeko probabilitatea handiagoa dagoela.

Gako-hitzak: Euskal migrazioak -- Migrazio-prozesua -- Ongizatea -- Osasun mentala

[Title]

Roman Female Writers: Interesting Points and Texts

[Abstract]

Basque immigrants in Europa: migratory process and psychological adjustment In recent years Basque migration to European Union countries has increased. This paper presents the characteristics of the migration processes and psychological adaptation of this population according to gender, and identifies the variables that explain the psychological adaptation and settlement. The sampleis made up of a group of Basque immigrants in other European countries (n = 86) and an equivalent control group of Basque non-immigrants (n = 63). The results show that there is a migration process without major difficulties and without significant differences between men and women. The psychological situation of Basque migrants, compared to non-migrants, is similar or better. On the other hand, it has been found that the achievement of migration goals and a better current situation compared to the expected predict psychological adaptation. Finally, it is observed that when the Basque immigrant population has a good economic and social situation in the host society, the probability of remaining there is greater.

Key words: Basque migration -- Migratory process -- Wellbeing -- Mental health