Uztaro 122 (2022)

Trans* pertsonek jarduera fisiko eta kirolean aurkitzen dituzten oztopoak

Laburpena:

Ikerlanaren helburua da jarduera fisiko eta kirolean (JFK) trans* pertsonen errealitatea aztertzea. Bereziki, zer zailtasun topatzen dituzten eta horiei aurre nola egiten dieten aztertu da. Marko teorikoan Butlerren genero-performatibitatea eta eredu sozioekologikoa erabili ziren. Bost trans* elkarrizketatu ziren, sakoneko elkarrizketa bidez, 18-32 urte artekoak. Emaitzetan trans* pertsonek dituzten hainbat oztopo azaleratu ziren JFKaren arloan: a) norbere baitako alderdiak, besteak beste, gorputz-itxurak zein hormonazioak sortuak, b) haien familiakideek, ingurukoek eta beste kirol-eragile batzuek eragindakoak, eta c) testuinguruko espazio ez-seguruetan jasaten dituzten gertaeren ondoriozkoak, aldagelak nabarmenduz. Ondorioetan azpimarratu da ezinbestekoa dela trans* pertsonen oztopo intrapertsonalen kudeaketan laguntzeko bitartekoak erraztea, ingurukoen begiradak hezi eta aldatzea eta JFKaren espazioak seguruak bihurtzea pertsona ororentzat. Lan honek kirolpolitiketan trans* pertsonen egoera hobetzeko neurriak susta ditzake.

Gako-hitzak: Jarduera fisikoa eta kirola -- Diskriminazioa -- Transfobia

[Title]

From personal work to being a teacher

[Abstract]

Barriers of trans* people in physical activity and sport The aim of this research was to analyse trans* people’s situation in physical activity and sport (PAS). The main objective was to analyse the obstacles they face and how they deal with them. Butler’s gender performativity and socio-ecological model were used as the theoretical framework. Five trans* people aged 18 to 32 were interviewed using the in-depth interviews. Trans* people face a number of obstacles in PAS: a) intrapersonal aspects related to the body appearance and hormonation, b) difficulties caused by family members and friends and other sports agents, related to the need to support them, and d) contextual barriers related to the fear in different spaces, especially in the changing rooms. In conclusion, it is necessary to promote strategies for trans* people to challenge their intrapersonal difficulties, to educate and change the way others look at them, and to make PAS spaces safe for everyone. This study can help to improve the reality of trans* people in sports policies.

Key words: Physical activity and sport -- Discrimination -- Transphobia