Uztaro 119 (2021)

Desgaitasuna duten pertsonen jarduera fisikorako arrazoiak eta oztopoak

Laburpena:

Azterlanaren helburu nagusia izan da ezagutzea zer oztopo eta zer arrazoi duten jarduera fisikoa (JF) egiteko desgaitasunen bat duten pertsonek. Ikerketa honetan desgaitasun fisikoa, adimenekoa, sentsoriala edo bestelako desgaitasuna zuten 55 pertsonak hartu zuten parte. Partaideek Motivos y Barreras para la Actividad Física y el Deporte (MBAFD) galdetegiari erantzun zioten. Desgaitasuna izatea eta teknikari egokiak ez izatea izan ziren JFa egiteko hautemandako oztoporik handienak. Arrazoiei dagokienez, puntu gehien jasotako itemak JF jakina gustukoa izatea eta sasoian egotea izan ziren. Arrazoiei erreferentzia egindako item gehienek 2tik gorako (0-3 eskala) puntuazioa jasoz, JFa egiteko faktore garrantzitsuak direla erakutsi zuten. Desgaitasunen bat duten pertsonek, oro har, JFa egiteko garaian, desgaitasunik gabekoek baino oztopo gehiago eta arrazoi gutxiago hautematen dituzte, partaideen sexuaren eta desgaitasun motaren arabera ezberdintasunak egonik. Horiek horrela, nork bere gustuko JFa hautatzeko aukerak handitu nahian, ezinbestekotzat jotzen da banakoaren beharretara egokitutako osasunera eta ongizatera bideratutako JFaren eskaintza areagotzea.

Gako-hitzak: Desgaitasuna -- Kirol egokitua -- Osasuna -- Praktika motorra

[Title]

Barriers and aids for physical activity practice for people with disabilities

[Abstract]

The main objective of the study was to identify the perceived barriers and aids detected by people with disabilities for the practice of physical activity (PA). This research involved 55 people with physical, intellectual, sensory or other disabilities. Participants responded to the Motives and Barriers for Physical Activity and Sport (MBPAS) questionnaire. The disability and lack of adequate technicians constituted the greatest obstacles detected for the PA practice. In terms of support, the items that received the highest number of points were the ones obviously like PA and keep in shape. The majority of the items referred to the aids proved to be relevant factors for the realization of PA with a number of points greater than two (scale 0-3). People with disabilities generally perceive more barriers and less support than those without disabilities when practicing PA, with differences depending on the sex and type of disability of the participants. In this sense, in order to increase the chances of selecting the PA that suits them, it is considered essential to increase the PA offer focused on health and well-being adapted to the needs of the individual.

Key words: Disability -- Adapted sport -- Health -- Motor practice