Uztaro 113 (2020)

Bokalen arteko herskari ahoskabeen ahostuntzea Arratian (Bizkaia)

Laburpena:

Lan honetan bokalen arteko herskari ahoskabeak ahostun bihurtzen diren aztertu da. Lana burutu ahal izateko Arratiako gazteak aukeratu dira eta azterketa ikuspuntu bitatik egin da; alde batetik, kopuru orokorrak aztertzean ikusi nahi izan da ahostuntzea herskari guztietan berdin gertatzen den eta informatzaileen generoaren arabera ahostuntze kopuruak aldatzen diren; beste alde batetik, herskarien alofono ahoskabeak eta ahostunak adierazle akustiko batzuen arabera ondo bereizten diren ikusteko azterketa fonetikoa ere burutu da. Azterketa fonetikorako lau adierazle akustiko erabili dira herskari bakoitzeko; alofonoen iraupena, alofonoen energiaren minimoa, alofonoen aurreko bokalaren energiaren maximoaren eta alofonoaren beraren energiaren minimoaren arteko aldea eta, azkenik, alofonoaren osteko bokalaren maximoaren eta alofonoaren beraren energiaren minimoaren arteko aldea. Azterketetan agertu diren aldeak estatistikoki esanguratsuak izan dira informatzaileen generoari dagokionez eta adierazle akustikoen arabera.

Gako-hitzak: Soziolinguistika -- Hizkuntza-aldakortasuna -- Fonetika

[Title]

Lenition of intervocalic voiceless stops in Arratia basque

[Abstract]

The aim of this work is to analyze the lenition of intervocalic voiceless stops. In order to carry out the work, the young people of Arratia have been chosen. A two-way analysis has been made: on the one hand, it has been wanted to know if all the stops sound in the same way like the rest and, it has been wanted to observe if there are changes depending on the gender of the informants; on the other hand, a phonetic study has been done to see if the unvoiced and voiced alofones are distinguished according to certain acoustic indicators. For that phonetic analysis, four audible indicators have been used for each one; alofono length, minimum alofono energy, difference between the minimum energy of the previous vowel atoms and the minimum energy of the alofono itself, and finally the difference between the maximum and the minimum energy of the alofono. The differences have been statistically significant in terms of information genres and acoustic indicators.

Key words: Sociolinguistics -- Language variation -- Phonetics