Uztaro 106 (2018)

Aurreko deskribapenaren efektuak delitugile baten identifikazioan

Laburpena:

Delitugile bat identifikatzeko orduan delituaren biktimek edo lekukoek eman dezaketen testigantza aztertzea erabakigarria da geroago delitugilea identifikatu ahal izateko. Ikerketa honen helburua delitugile baten ezaugarriak aurretik hitzez deskribatzeak haren identifikazioan duen efektua aztertzea da. Parte-hartzaile guztiek bideo motz bat ikuskatu zuten, non gizon batek neska bati diru-zorroa lapurtzen zion. Parte-hartzaileen erdiek autorearen deskribapena egin zuten; beste erdiek, aldiz, hutsuneak betetzeko proba bat egin zuten. Azkenean, parte-hartzaile bakoitzak delitugilea identifikatu behar zuen bi ezagutze-saiotan. Emaitzek adierazi zuten aurretik egindako deskribapenak parte-hartzailearen ezagutze-jokabidean eragina izan zuela. Delitugile baten identifikazioan hitzezko adierazpenek efektu positiboak izan ditzaketela adierazten dute emaitzek, lekukoen erantzun-irizpidea kontserbadoreago bihurtuz. Horrek saihestu dezake lekukoak krimena burutu ez duten pertsona errugabeak faltsuki identifikatzea.

Gako-hitzak: Zuzeneko lekukoaren oroimena -- Hitzezko informazioaren iluntzea -- Deskribapena -- Ezagutze-irizpidea -- Irizpidearen desplazamendua

[Title]

The effects of a previous description on the identification of an offender

[Abstract]

Analyse the testimony that witnesses or victims of a crime can offer is crucial for the subsequent identification of the offender. The aim of this study was to analyze the effects of a previous description on the identification of an offender through the verbalization of his features. All participants were exposed to a short video where a man stole a purse from a girl. Half of the participants gave a description of the author, while the other half carried out a filler task. Finally, each participant attempted to identify the offender from two recognition lineups. The results show that previous description influences participant recognition performance. The describers adopt a more conservative response criterion. These results suggest that verbalization could have a positive effect on the recognition of an offender through preventing witnesses from falsely identifying innocent people as the perpetrators of a crime that they have not committed.

Key words: Eyewitness memory -- Verbal overshadowing -- Description -- Recognition criterion -- Criterion shift