Uztaro 97 (2016)

Elebakartasunetik heteroglosiara: Gaztea Irratia, bernakulizazioa gazte-komunikabideen diseinu sozioestilistikoan

Egilea(k):
Agurtzane Elordui Urkiza
DOI:
10.26876/uztaro.97.2016.3
Jakintza-arloa:
Hizkuntzalaritza
Orrialdeak:
31-52
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Komunikabideetan, oro har, elebakartasunaren ideologia eta praxia lehenetsi dira, batez ere XX. mendeko 80ko eta 90eko hamarkadetan. Baina, medioen ekologia guztiz aldatu da azken hogei urteotan: homogeneo eta kontrolatua izatetik, ahots eta ideologia linguistiko anitzeko testuinguru mediatiko heteroglosiko batera igaro da.

Joera heteroglosiko hori bereziki nabaria da gazteei zuzendutako komunikabideetan. Bernakulizazioa eta translokalizazioa, joera soziolinguistiko biak antzeman dira azken urteotan gazteen erabileran. Lan honetan bernakulizazioan jarriko dugu arreta: bernakulizazioak gazte-komunikabideen diseinu sozioestilistikoan duen lekua aztertu dugu Gaztea Irratia (EITB) komunikabidearen kasuan. Diseinu hori gazteen testuinguru soziomediatikoaren marko orokorrean aztertu dugu, heteroglosia eta gazte-identitate mediatikoaren artean antzeman daitekeen lotura abiapuntu.

GAKO-HITZAK: Heteroglosia · Gazte-hizkera · Bernakulizazioa · Diseinusozio estilistikoa.

From monolingualism to heteroglossia: Gaztea radio, vernaculation in the sociostylistic design of youth media

Generally speaking, a monolingual ideology and praxis has been prioritised in the media, especially in the 1980s and 1990s. Yet the media ecology has completely changed in the last two decades: from being homogenous and controlled, it has been transformed into a heteroglossic media context of multiple linguistic voices and ideologies.

That heteroglossic tendency is especially evident in media aimed at young people. Vernacularisation and translocalisation, two sociolinguistic tendencies, have been apparent in recent years among young peopleÂ’s language use. This article will focus on vernacularisation:we have examined the presence of vernacularisation in the sociostylistic design of youth media in the case of the radio station Gaztea (EITB). We will explain that design within that general framework of the sociomediatic context of young people, starting from the links that can be perceived between heteroglossia and youth media identity.

KEY WORDS: Heteroglossia · Young speech · Vernacularisation · Sociostylistic design.