Uztaro 87 (2013)

Garapenaren psikologiaren ikuspegi historikoa: diziplinaren sorrera eta finkapena

Laburpena:

Giza garapenean bizi-zikloan zehar gertatzen diren aldaketa psikologikoen deskribapen, azalpen eta optimizazioaz arduratzen den zientzia da garapenaren psikologia. Garapenaren psikologiaren sorrera eta finkapena laburki aurkeztea da lan honen helburu nagusia eta hiru ataletan banatu da. Lehenengoan, garapenaren psikologiaren sorrera ekarri zuten gertakari nagusiak aztertuko dira. Bigarrenean, berriz, aztergai den diziplinaren sorreran eragina izan zuten autoreen ekarpenak azalduko dira.Azkenik, garapenaren psikologia finkatzen lagundu zuten teorien planteamenduak azalduko dira.

GAKO-HITZAK: Garapenaren psikologia · Historia · Ereduak ·Teoriak.

Historical perspective of Developmental Psychology: birth andestablishment of the discipline.

Developmental psychology is the scientific discipline which aims to describe,explain and optimize psychological developmental changes that occur in humanÂ’s life cycle.The aim of this paper is to show developmental psychologyÂ’s history and it has been dividedin three parts. In the first one, the most important events that gave rise to the discipline areanalyzed. In the second part, the emergence of developmental psychology as scientificdiscipline is described. Finally, in the third part, theoretical approaches that contribute to theconsolidation of the discipline are explained.

KEY WORDS: Developmental psychology · History Models · Theories.