Uztaro 85 (2013)

Sormenaren lau alderdien berrikuspen teorikoa: prozesua, produktua, pertsona eta testuingurua

Laburpena:

Lan honetan, sormenaren lau alderdien inguruan burutu diren ikerketa garrantzitsuenen berrikuspen teorikoa egiten da (prozesua, produktua,pertsona eta testuingurua). Hasteko, sormenaren abiapuntu diren aurrekari historikoak laburki azaltzen dira eta egun indarrean dauden eredu teoriko garrantzitsuenetan sakontzen da: neurologikoa, prozesuan oinarritutakoa, kognitiboa, nortasunarena eta soziala. Jarraian, kontzeptua bere osotasunean ulertzeko asmoz, sormenak dituen lau alderdi hauek definitzen dira. Azkenik, sormenaren lau osagai hauek neurtzeko ikertzaileek gehien erabili dituzten tresnak aipatzen dira eta sormenaren ebaluazioan aurkitu diren hutsuneak laburbiltzen dira.

GAKO-HITZAK: Sormena · Eredu teorikoak · Ebaluazio-tresnak.

The theoretical review of the four factors of creativity: process, product,person and environmentl

In this study, the most important research carried out regarding the four factors ofcreativity (process, product, person and environment) is reviewed. First of all, a brieftheoretical background of the research in creativity and the current knowledge of the majortheoretical models (neurological, processual, cognitive, based on personality andenvironment) are considered. Then, in order to understand the whole concept, the fouraspects of creativity are defined. Finally, the instruments to measure creativity most used bythe researchers are discussed and the weaknesses identified in the assessment ofcreativity are summarized.

KEY WORDS: Creativity · Theoretical models · Assessment.