Uztaro 24 (1998)

Zumaiako azentuaz eta intonazioaz

Egilea(k):
Iñaki Gaminde Terraza, Almike Hazas
Jakintza-arloa:
Hizkuntzalaritza
Orrialdeak:
59-76
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Lan honetan Zumaiako azentuaz eta intonazioaz ihardungo dugu lehen hurbilpen gisara. Herri honetako azentuera-molde zentrala deritzokeenaren barruan kokatzen da. Azentuerari buruzko sekzioan molde honen ezaugarri nagusiak aztertzen dira, lexiko alorrean –bai singularrean, bai pluralean– deklinabidean eta aditz alorrean. Intonazioari dagokion sekzioan esaldi deklaratzaileen eredu nagusiak aztertzen dira. Batetik, hitz ez-markatudun sintagmez osatutako esaldiak, eta bestetik, hitz markatudun sintagmez osatutakoak. Azkenik sintagma konplexudun esaldi deklaratzaileen jokabidea ikusiko da.

 

This work supposes a first approximation to the accent and intonation in Zumaia. The accent can be included in the central model. The writing analyses the main characteristics of this model from the lexical point of view (in singular and plural), in declination and in verbs. Following, principal models of declaration sentences are analysed. On the other hand, sentences formed by sintagms of non-touched words, and on the other hand, the ones formed by touched-words. Finally, declaration sentences made by complex sintagmas are also analysed.